Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeHet SterrenrijkPedagogisch beleidVisie op het kind

Visie op het kind

Het leven is een mooie mix van allerlei elementen. Kinderen zijn individuen die vaardigheden niet vanuit één en dezelfde wijze verwerven.  Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de verschillen tussen kinderen en om kinderen zo breed mogelijk te laten ontwikkelen is het belangrijk dat er een gevarieerd aanbod is. Onze professionals leren vanuit verschillende benaderingswijzen denken en handelen, waarbij er ingezoomd wordt op het proces van het kind. Kinderen worden graag geprikkeld en uitgedaagd tot het verwerven van nieuwe vaardigheden.  Om deze redenen kiezen wij niet specifiek voor één pedagogische stroming maar combineren wij elementen uit verschillende stromingen. Door bewust te kijken naar benaderingswijzen die bij ons passen en aansluiten op de scholen waarmee wij samenwerken, zetten wij in op een evenwichtige ontwikkeling van het kind waarin het welbevinden van het kind centraal staat.

Kinderopvang Sterrenrijk gaat in haar visie uit van een ‘kindgerichte benadering’. Hierin staat het kind centraal en wordt een geschikte situatie gecreëerd waarin het kind zich optimaal kan ontplooien.

Help mij het zelf te doen

Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang zich te ontwikkelen. Elk kind op eigen wijze, in eigen tempo en naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig mens, is het nodig dat een kind met vertrouwen de wereld tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek uit te gaan en de vertrouwen krijgt om dingen uit te proberen. Ieder kind is uniek en elk kind wil geaccepteerd, gerespecteerd en serieus genomen worden.

Kinderopvang Sterrenrijk geeft het kind graag de gelegenheid tot onafhankelijk en spontaan leren. Essentieel is om een opvangomgeving te creëren met materialen die overeenkomen met de innerlijke behoeften van het kind op verschillende leeftijden. Op deze wijze zorgt de omgeving/inrichting voor het opwekken van intrinsieke motivatie. Door de juiste ontwikkelingsmaterialen aan te bieden stimuleren wij de eigenheid van het kind en komt het kind zelfstandig tot ontdekking zonder dat hier altijd informatie vanuit een volwassene noodzakelijk is. De pedagogisch medewerker zorgt voor de juiste impulsen ten gunste van het onafhankelijk en spontaan leren. Door veel zelf te doen groeit het zelfvertrouwen en neemt de eigenwaarde van kinderen toe. Het denkbeeld:  “Help mij het zelf te doen” (van Maria Montessori) verwoord deze kijk op kinderen.

Vertrouw erop dat ik het kan

Het beeld dat we van een kind hebben, bepaalt ons handelen. Vertrouwen is belangrijk om goed tot leren te komen; vertrouwen vanuit het kind zelf, maar ook vertrouwen vanuit de professionals en medegenoten. De basishouding van de pedagogisch medewerker zal hierop gericht zijn, om vanuit vertrouwen te werken. We bieden kinderen de ruimte om via een eigen weg te ontwikkelen tot een zelfstandig, zelfbewust, creatief en ondernemend individu. Het bieden van ruimte en hebben van vertrouwen spelen in dit proces een belangrijke rol. Wij vertrouwen op het competente kind, een kind dat wil leren en ontwikkelen. (naar de gedachtegang van Emmi Pikler).

Meervoudige intelligenties

Niemand is hetzelfde en niet iedereen vindt hetzelfde leuk. Zo vindt het ene kind het leuk om met natuurlijke aspecten bezig te zijn waar een andere kind weer gefascineerd lijkt te zijn door talige aspecten. Dit wordt meervoudige intelligenties genoemd. Kinderopvang Sterrenrijk streeft ernaar om goed te kunnen inspelen op deze verschillen. Elk kind is rijk en competent, wij kijken en luisteren naar het kind waarbij de nadruk wordt gelegd op hetgeen dat kinderen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen (naar de gedachtegang van Loris Malaguzzi). Een kind wil niet ‘onderwezen’ worden, maar uitgedaagd tot leren.