Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeHet SterrenrijkHybride leeromgeving

Hybride leeromgeving

Integraal leren in betekenisvolle situaties 

Kinderopvang Sterrenrijk wil zich graag inzetten voor de opleiding van pedagogisch medewerkers die vol vertrouwen de arbeidsmarkt op gaan. Een vertrouwde en veilige omgeving zorgt ervoor dat studenten zich in volle breedte kunnen ontwikkelen.

Leren, werken en opleiden gaan hand in hand

Wij spreken de ambitie uit om studenten intern op te leiden waarbij de nadruk ligt op het werken en leren binnen de vertrouwde omgeving van Sterrenrijk/Campus Nobelhorst. De samenwerking vindt plaats tussen het ROC en twee andere kinderopvangorganisaties. Door samen te werken kun je elkaar versterken en van elkaar leren. Studenten en medewerkers kunnen inspiratie bij elkaar opdoen. De drempel om weer te gaan leren, wordt op deze manier verkleind.

Binnen de campus zijn er verschillende professionals werkzaam; pedagogisch medewerkers, (vak)leerkrachten, pedagogen, intern begeleiders en directie- en managementleden. Door de integrale aanpak is het uitwisselen van kennis en expertise mogelijk.

De omvang van Sterrenrijk is optimaal voor een rijke leeromgeving ten behoeve van de studenten. Binnen de organisatie kunnen studenten zich ontwikkelen op diverse gebieden.

Door het bieden van een combinatie tussen werken en leren kunnen ook zij-instromers zich laten omscholen voor het werkveld binnen de kinderopvang.

In samenwerking met het ROC creëren wij een hybride leeromgeving waar zowel stage als de lessen op locatie uitgevoerd/gevolgd kunnen worden. Met een hybride leeromgeving willen we studenten ondersteunen bij de ontwikkeling van beroepskennis en om de verbinding te maken met wat ze op school en op de werkplek leren. In een hybride leeromgeving komen de theorie en praktijk bij elkaar. Het gaat hierbij om integraal leren in betekenisvolle situaties waarbij het gaat om de ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden, delen en reflecteren.

De studenten lopen op maandag, dinsdag en woensdagochtend stage op verschillende groepen. Woensdagmiddag krijgen de studenten les op diverse locaties binnen de muren van de samenwerkingspartners. Pedagogisch medewerkers, managementleden, pedagogisch coaches en directie kunnen worden ingezet om lessen te verzorgen. Andersom krijgen de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om aan lessen deel te nemen.

Inzetbaarheid studenten

Binnen kinderopvang Sterrenrijk worden toekomstig pedagogisch medewerkers begeleid in het te volgen leer- en ontwikkelproces. Onze kinderopvangorganisatie is een erkend leerbedrijf. Aan het einde van de te volgen opleiding ontvangt de student de kwalificatie voor de functie van pedagogisch medewerker. Wanneer een student stage komt lopen binnen Kinderopvang Sterrenrijk dan zijn er twee varianten mogelijk namelijk: de BOL- en BBL-varianten.

Inzetbaarheid pedagogisch medewerker in opleiding (BBL)

De stagiaire van de BBL-opleiding wordt binnen ons kindercentrum gezien als pedagogisch medewerker in opleiding en ontvangt daarbij dezelfde informatie als de gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Met betrekking tot de formatieve inzetbaarheid van studenten in opleiding (BBL) wordt uitgegaan van de informatie in bijlage 9 van CAO Kinderopvang 2021-2022 (bijlage 2a).

Gedurende het eerste jaar van de opleiding loopt de inzetbaarheid op van 0% tot 100%. De leidinggevende stelt de mate waarin iemand zelfstandig als pedagogisch medewerker op de groep kan werken vast op basis van informatie van de begeleider vanuit de opleiding en stage-coördinator.

Inzetbaarheid pedagogisch medewerker in opleiding (BOL)

Stagiaires van een BOL-opleiding zijn boventallig en worden niet als pedagogisch medewerker ingezet. Uitzondering hierop is het incidenteel vervangen van de vaste groepsleiding in geval van ziekte van de vaste PM’ers of in vakantie van de student (na goed doorlopen eerste leerjaar).

De stagebegeleider stelt de mate waarin iemand zelfstandig ondersteunende taken mag uitvoeren op basis van haar eigen bevindingen, de bevindingen van de stage coördinator en informatie van de begeleider vanuit de opleiding. De stagiaire kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het begeleiden van knutsel- of spelactiviteiten; in eerste instantie onder begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker en later, als zij voldoende ervaring heeft opgedaan, zelfstandig. Ook kan zij worden ingezet om toezicht te houden op het buitenspelen. In eerste instantie samen met een vaste pedagogisch, daarna als de begeleider en de school dit verantwoord achten, ook alleen met een kleine groep kinderen (onder toezicht van een pedagogisch medewerker die bijvoorbeeld binnen aan het werk is).

Inzet bij verzorgende taken, zoals het verschonen van luiers, naar bed brengen en uit bed halen, het voorbereiden en geven van (fles)voeding, gebeurt onder toezicht van een vaste pedagogisch medewerker.