Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeHet SterrenrijkKlachtenregeling

Klachtenregeling

Ondanks alle vormen van contact en overleg is het soms niet te vermijden dat zich af en toe situaties afspelen die een ouder niet bevallen. Waar mensen werken, kan iets mis gaan. Dit kan leiden tot ontevredenheid, en uiteindelijk soms tot klachten. Dan is het goed te weten dat er een klachtenprocedure voor de kinderopvang aanwezig is. De beschrijving vindt u ook in het pedagogisch beleidsplan.

Bij klachten kan de klager zich in de eerste instantie wenden tot degene die bij de situatie betrokken is. Dit kan zijn de pedagogisch medewerker, de leerkracht of de schoolleiding/directie kinderopvang. Indien dit niet leidt tot een voor de klager gewenste oplossing kan gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedure. Deze procedure is voor beide organen afzonderlijk.

Heeft u een klacht over kinderopvang Sterrenrijk

U kunt een klacht indienen als u of uw kind nadeel ondervindt: door de werkwijze van kinderopvang Sterrenrijk. Of – door gedragingen van de medewerkers. Het klachten reglement is bedoeld voor ouders of verzorgers van kinderen die gebruik maken van de opvang.

Interne klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over kinderopvang Sterrenrijk, dan dient u deze schriftelijk in te dienen ter attentie van de directie. Zolang een serieuze klacht niet schriftelijk ontvangen is bij de directie kan nergens aanspraak op worden gemaakt.

Binnen de schriftelijke klachtenregeling zal Sterrenrijk de volgende voorwaarden waarborgen:

 • De klacht zal zorgvuldig worden onderzocht.
 • De ouder wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling.
 • De klacht, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
 • De klacht zal uiterlijk zes weken na indiening bij de houder worden afgehandeld.
 • De ouder zal schriftelijk en met redenen onderbouwd oordeel op de klacht verstrekken.
 • In het oordeel van de concrete termijn zullen eventuele maatregelen gerealiseerd worden.

Zodra de klacht ontvangen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De klacht zal vervolgens binnen 10 dagen in behandeling worden genomen. De klachtencoördinator zorgt dat de klacht bij de juiste persoon of personen terecht komt. Uitgangspunt is om samen met u zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen, zo mogelijk binnen 3 weken. Alle klachten worden door de klachtencoördinator geregistreerd en n.a.v. deze registratie wordt er periodiek bekeken of preventieve acties noodzakelijk zijn.

Externe klachtenprocedure

Indien U, een klacht heeft die naar uw mening intern niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heeft u de mogelijkheid direct contact op te nemen met de Geschillencommissie waarbij wij als organisatie zijn aangesloten. Kinderopvang Sterrenrijk is aangesloten bij een externe Klachtencommissie, te weten de Geschillencommissie.

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verandering van de overeenkomst
 • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Kwaliteit van de opvang
 • Kosten van de opvang
 • Opvangtijden
 • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
 • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Kosten

De Geschillencommissie rekent kosten voor het behandelen van uw klacht. De hoogte van deze kosten verschilt per commissie. U kunt deze kosten vinden op de commissiepagina’s.

Meer informatie

Op de website www.degeschillencommissie.nl vindt u meer informatie over de geschillencommissie Kinderopvang. Hierin vindt u ook meer informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht. Op deze website kunt een brochure vinden over ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen?’ en tevens vindt u hier informatie over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Uw klacht indienen