Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeHet SterrenrijkPedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Een pedagogisch plan is geen vaststaand gegeven, maar is onderhevig aan veranderingen welke zich in de loop der tijd voordoen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe pedagogische inzichten of ontwikkelingen in de praktijk. Het plan wordt ten minste een keer per jaar geëvalueerd. Het beleidsplan is digitaal in te zien via de tablet. Ouders kunnen het beleid ook via de mail opvragen. Maandelijks wordt het beleidsplan digitaal geüpdatet op onze tablets evenals onze protocollen. Ouders kunnen de plannen en protocollen op locatie inzien of opvragen via de mail. Het pedagogisch beleidsplan bestaat voor een groot deel uit richtlijnen en uitgangspunten die gelden voor alle locaties van kinderopvang Sterrenrijk. De praktische uitwerking hiervan zal op elke locatie iets kunnen verschillen. Zo kunnen de thema’s op locatie variëren omdat deze met de betreffende school wordt afgestemd of de tijden waarop er met groepen geclusterd wordt om samenspel te bevorderen. Daarom hebben wij per locatie een beleidsplan die is toegespitst op de specifieke locatie. Indien u het plan wilt inzien dan kunt u dit opvragen bij de leidinggevenden. Voor verdere informatie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Pedagogisch coach

Binnen kinderopvang Sterrenrijk beschikken wij over een pedagogisch coach en beleidsmedewerker. De pedagogisch coach binnen Sterrenrijk heeft een actieve rol in de bewaking en verbetering van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Binnen dit kader kunnen ook persoonlijke thema’s aan de orde komen. Door middel van coaching in de ontwikkeling van pedagogisch medewerker vergroten we het zelfinzicht, het verantwoordelijkheidsgevoel, het zelfvertrouwen en het effectieve gedrag. Voor een uitgebreide omschrijving van deze functie verwijzen wij naar ‘Het Coachingsplan’ van onze organisatie. Het coachingsplan is op elke locatie in te zien. Medewerkers, ouders en andere belanghebbende kunnen dit opvragen bij de groepsleidsters. 

Missie

Kinderopvang Sterrenrijk is een particuliere kinderopvangorganisatie, waar kinderen van 0 tot 13 jaar opgevangen worden (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang). In samenwerking met de twee basisscholen ‘Het Universum’ en ‘De Verwondering’ vormen wij een campus in de wijk Nobelhorst. Nobelhorst is een ‘groene’ participatiewijk met een dorps karakter. De campus werkt samen met ondernemers, kunstenaars, een boswachter en bewoners in de wijk. Door school, opvang, gezin en buurt samen te brengen, bouwen we gezamenlijk aan een leefwereld waarin de kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen. Als kinderopvangorganisatie zijn we hierin een belangrijke schakel en streven wij ernaar om een goede buurtpartner te zijn en de samenwerking met beide scholen te optimaliseren; we creëren een doorgaande lijn naar school en zorgen voor een warme overdracht van opvang naar school. De voorzieningen van de campus zijn gunstig ten opzichte van elkaar gelegen, zo blijven we als buurtpartners elkaar inspireren en vormen we samen een rijke leeromgeving voor onze kinderen.

Visie

Kinderopvang Sterrenrijk vormt samen met de basisscholen Het Universum en De Verwondering een campus in Nobelhorst. Gezamenlijk zijn wij gericht op de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van kinderen van 0 tot 13 jaar, waarbij de doorgaande lijn de rode draad is. Bij ons staat ‘het kind centraal’.
De basisscholen en opvangorganisatie hebben ieder hun eigen visie ontwikkelt waarin we elkaar ook veelal overlappen. Hieronder wordt de visie toegespitst op kinderopvang Sterrenrijk. In ons denken en handelen gaan wij uit van de volgende sterren:

* Vertrouwd

Vertrouwde, warme en verantwoorde zorg staat bij ons voorop. Kinderen worden opgevangen in een bekende omgeving met vaste groepsleidsters. Echter beperkt de speel- leeromgeving zich niet alleen tot deze groepen, maar het kind zal onder begeleiding zijn omgeving leren verkennen om zelfstandigheid te verwerven. De kinderen worden begeleid door onze lieve, bevlogen en geschoolde medewerkers en zij dragen zorg voor een veilig en vertrouwd groepsklimaat. We hebben een respectvolle en positieve omgang met kinderen. Samen bouwen wij een band op met kinderen, ouders en de buurt.

* Verbinding

Samenwerking en verbinding met de buurt zorgt ervoor dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien; met elkaar leren en recreëren heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling van de kinderen, maar zorgt ook voor een verstevigde samenleving in de wijk. De campus werkt samen met ondernemers, kunstenaars, boswachter en wijkbewoners, gezamenlijk bouwen we aan een leefwereld waarin de kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontdekken. We organiseren regelmatig naschoolse activiteiten en workshops met en voor onze buurtkinderen en -bewoners.

* Spelenderwijs ontwikkelen

Spel is de basis in de ontwikkeling van het jonge kind. Spelen doen kinderen het allerliefste en spel is voor hen dé manier van leren. De kinderopvang speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling en daarom besteden wij veel aandacht aan spel. Om tot goed spel te komen zorgen wij voor een rijke speel- leeromgeving, die de kinderen prikkelt in hun nieuwsgierigheid. Wij besteden aandacht aan onze speelhoeken en het speelmateriaal afgestemd op de ontwikkelingsfases van de kinderen. De kinderen leren veel van vrij spel, daarnaast zijn onze pedagogisch medewerkers professionals die kinderen tijdens spel observeren en kansen aangrijpen om de kinderen in een groep verder te helpen, ze bieden dan begeleid spel. Belangrijk blijft altijd dat kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen om in de ‘flow’ van hun spel te komen. Meer leest u onder het kopje "spel en risicovol spel".

* Natuurbeleving

Wij bieden ruimte tot natuurbeleving, we leren kinderen genieten van het buiten zijn. Wij streven ernaar meerdere momenten op een dag met de kinderen naar buiten te gaan, zodat een kind minimaal 60 minuten per dag buiten is. Dit vinden wij belangrijk omdat we onze kinderen steeds meer blootstellen aan allerlei prikkels. Uit vele onderzoeken is gebleken dat de natuur of een groene omgeving bij uitstek geschikt is om te kunnen ontspannen. Wanneer we kinderen op jonge leeftijd al in contact brengen met het plezier van buiten zijn, zullen zij hier later ook de voordelen van ondervinden. Ons buitenterrein is ingericht met natuurlijke materialen en zo ontworpen om het gehele jaar door van de natuur te genieten. Daarnaast besteden we op de groepen veel aandacht aan de seizoenen, zo halen we de natuur ook naar binnen. Meer hierover leest u onder het kopje ‘natuurbeleving en duurzaamheid’.

* Vitaliteit

Wij hechten waarde aan vitaliteit en gezondheid. We gaan bewust om met voeding en beweging. We bieden kinderen dagelijks vers fruit en verse groenten aan en beperken de hoeveelheid zout, suiker en verzadigde vetten. We stimuleren het water drinken en we moedigen ouders aan om traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Meer over ons voedingsaanbod leest u onder het kopje ‘voeding’ op deze website.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan beweging en sport. Wij spelen veel buiten en de pedagogisch medewerkers bieden ook sportieve activiteiten aan. Tevens hebben we sportmedewerkers in dienst die regelmatig met de kinderen extra sportactiviteiten ondernemen. Meer hierover leest u onder het kopje ‘sporten en bewegen’.

Drie-uursregeling

Kinderopvangorganisaties mogen bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang maximaal 3 uur per dag afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR). Tijdens die uren worden er minder pedagogisch medewerkers ingezet, maar minimaal de helft van de medewerkers die volgens de BKR verplicht is. Dit heet de drie-uursregeling, deze uren hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Op ons kinderdagverblijf (0 t/m 4 jaar) kan er op de volgende tijden worden afgeweken van de BKR:

  • Tijdens opening van 07.30 uur -08.30 uur;
  • Tijdens de pauze van 13.00 uur-14.00 uur;
  • Tijdens het sluiten van 17.30 uur-18.30 uur.

Op onze buitenschoolse opvang (4 t/m 12 jaar) kan er tijdens vakantie en studiedagen op de volgende tijden worden afgeweken van de BKR:

  • Tijdens opening van 07.30 uur -08.30 uur;
  • Tijdens de pauze van 12.00 uur-13.00 uur;
  • Tijdens het sluiten van 17.30 uur-18.30 uur.

Tijdens de reguliere schoolweken wordt er op de buitenschoolse opvang maximaal een half uur per dag minder medewerkers ingezet, dan volgens de vereiste BKR, dit is op het volgende tijdstip:

  • Tijdens het sluiten van 18.00 uur-18.30 uur.