Direct contact? Bel: 036 - 526 08 90

HomeInformatie voor oudersOudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie van Kinderopvang Sterrenrijk behartigt de belangen van kinderen en ouders, bevordert de communicatie tussen de ouders en de medewerkers en adviseert over onder meer voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid binnen het kindercentrum. De bevoegdheden, samenstelling, benoeming en verkiezing verlopen volgens het Reglement Oudercommissies. De contacten vinden plaats tussen:

  1. De leidster en de individuele ouders. De afstemming heeft betrekking op het eigen kind. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van ouders. Als de leidster vindt dat de wens van de ouder niet overeenkomt met het belang van het kind en/of de opvang wordt dit uitgelegd en wordt geprobeerd hiervoor begrip te kweken bij de ouder.
  2. Individuele ouders en Kinderopvang Sterrenrijk. Kinderopvang Sterrenrijk draagt er zorg voor dat de ouders informatie krijgen over belangrijke zaken m.b.t. het functioneren van Kinderopvang Sterrenrijk.
  3. De oudercommissie onderling. De oudercommissie wordt gevormd door ten minste drie en maximaal 7 ouders van op de opvang geplaatste kinderen. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging in de oudercommissie. De oudercommissie kiest een voorzitter en een secretaris en volgt kritisch het wel en wee rond Kinderopvang Sterrenrijk. Zij vertegenwoordigt alle ouders van de geplaatste kinderen. De oudercommissie treedt adviserend of handelend op indien dit gewenst of noodzakelijk is, zowel richting directie als richting ouders. De oudercommissie bezit in officiële termen het adviseringsrecht.

Er wordt een aantal keer per jaar vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar en elke ouder is welkom als toehoorder. De afspraken zijn vastgelegd in een regelement. Het regelement is ondertekend door de leden van de oudercommissie en directie.

Indien u contact wilt opnemen met de OR van Sterrenrijk (KDV, peuterplusgroep Universum & BSO) dan kunt u mailen naar: orsterrenrijk@outlook.com 

Indien u contact wilt opnemen met de OC van BSO De Verwondering & peuterplusgroep de Wondertjes dan kunt u mailen naar: ocsterrenrijkvw@outlook.com